Trường Mẫu giáo Đại Sơn

Trang thiết, đồ dùng đồ chơi nhà trường được Quý” Những trái tim đồng cảm” Thành phố Đà Nẵng tặng cho cô và trò nhằm phục vụ cho trẻ trong các hoạt động tại trường MN

Trang thiết, đồ dùng đồ chơi nhà trường được Quý” Những trái tim đồng cảm” Thành phố Đà Nẵng tặng cho cô và trò nhằm phục vụ cho trẻ trong các hoạt động tại trường MN